Dienstenwijzer

Als ABF Verzekeringen vinden wij het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij deze ABF Verzekeringen-Dienstenwijzer opgesteld.

Financiële Dienstverlening
Deze ABF Verzekeringen-Dienstenwijzer richt zich met name op onze advisering met betrekking tot: Verzekeringen, Pensioen en Sparen

Communicatie zal plaatsvinden via persoonlijk contact, per telefoon, fax, email en internet.

Wie is ABF Verzekeringen?
De ABF Verzekeringen  is opgericht in 1994. Ons kantoor bemiddelt en adviseert op het gebied van verzekeringen, pensioenen en sparen. ABF Verzekeringen heeft geen contractuele verplichtingen bij verzekerings-maatschappijen. Wij worden dus niet belemmert in een adviesvrije positie.

ABF Verzekeringen kan in vrijheid producten van veel verzekeraars adviseren. Voor het verlenen van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), hiertoe ook begrepen de financiële diensten die onder het Nationaal Regime MiFID vallen, beschikken wij over de vereiste vergunning. Wij zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12044621.

De adresgegevens van de AFM luiden als volgt:
Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam.
De vergunning strekt zich uit tot het adviseren en bemiddelen met betrekking tot de navolgende producten: Levensverzekeringen, Schadeverzekeringen, Spaarrekeningen

Onze financiële dienstverlening

Algemeen
Wij kunnen u onder meer adviseren op het gebied van:

Schade- en levensverzekeringen
Te denken valt hierbij aan zorgverzekeringen, arbeidsongeschiktheids-verzekeringen, reisverzekeringen, autoverzekeringen, brandverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, pensioenvoorziening/lijfrente en beleggings- of spaarverzekeringen.

Onze relatie met verzekeraars
ABF Verzekeringen heeft geen contractuele verplichtingen om uitsluitend voor bepaalde verzekeraars te bemiddelen. Een actueel overzicht van aanbieders voor wie wij bemiddelen treft u aan op onze internetsite: www.abfverzekeringen.nl

Mede vanwege de vele aanbieders zijn wij in staat u, zowel inhoudelijk als qua tarifering, goede en aantrekkelijke aanbiedingen te doen. In beginsel zullen wij dan ook de aanbiedingen van deze partijen voor u vergelijken. Op basis van uw persoonlijke situatie helpen wij een oplossing te kiezen die bij u past.

Ons advies
Een goed advies begint met een inventarisatie van uw huidige (financiële) situatie. Deze gegevens worden bewaard in uw persoonlijke dossier. Vervolgens stelt de adviseur samen met u vast wat uw wensen en behoeften zijn, wat uw verwachte situatie is en hoeveel risico u bereid bent te nemen. Bij bepaalde producten (zogenaamde impactvolle of risicovolle producten) zullen wij uw situatie schriftelijk vastleggen en een zogenaamd Klantprofiel opstellen. Nadat wij dit met u hebben ingevuld, zal zowel onze adviseur als u dit formulier ondertekenen. Voor zakelijke relaties hebben wij een Checklist Verzekeringen voor bedrijven ontwikkeld, die wij samen met u zullen doorlopen en invullen.

Daarna geven wij gemotiveerd aan welk(e) product(en) wij u adviseren te sluiten. Indien het advies voor u niet duidelijk is, vraagt u dan gerust aan de adviseur één en ander te verduidelijken.

Wat verwachten wij van u?
Het is terecht dat u hoge eisen stelt aan onze dienstverlening. Maar om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van u: Het is belangrijk dat u de juiste en volledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Heeft u ergens anders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

Bij bepaalde diensten zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een origineel identiteitsbewijs vast te stellen. U mag dus verwachten dat uw adviseur hiernaar vraagt.

Om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven, verwachten wij van u dat wijzigingen in de persoonlijke situatie of aanpassingen met betrekking tot verzekerde zaken, zo spoedig mogelijk aan ons doorgegeven worden.

Onder wijziging van een persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar, tenzij het anders is geregeld zoals bij ziektekostenverzekeringen. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Wij worden dan graag door u op de hoogte gehouden van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar, zodat wij u adequaat kunnen begeleiden.

De eventuele schade bij ziektekostenverzekeringen wordt meestal direct afgehandeld. De polis wordt rechtstreeks aan u verzonden. Wij ontvangen achteraf alleen een kopie van de polis.

De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode gevolgd zal worden.

Algemene afspraken rondom premiebetaling
Premiebetaling dan wel premie-afschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht. Als uw premie belegd wordt in aandelen, ontvangt u jaarlijks van de verzekeringsmaatschappij of van ons een overzicht van de opgebouwde waarde van de polis.

Incasso door ons
Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons –namens de verzekeringsmaatschappij- bij u wordt geïncasseerd, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling:
a) zenden van een nota of acceptgiro met betaling door u per bank of giro;

b) automatische afschrijving van bank of giro doordat u ons heeft gemachtigd de premie af te laten schrijven.

Als u uw premie aan ons heeft betaald, dan bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Dit betekent dat u nooit tweemaal behoeft te betalen.

Incasso door de verzekeraar
U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.

Als u vragen heeft over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

Problemen met premiebetaling
Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet op tijd betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premie restitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij verzorgen.

Hoe worden wij beloond?Na de door ons verstrekte dienstverlening ontvangen wij van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering is gesloten of de financiële instelling uw spaargeld is ondergebracht een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie, afsluitprovisie danwel rente die bij u in rekening wordt gebracht. Wij informeren u vooraf als er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening krijgt gebracht.Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u overleggen. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we (als u dit wenst) een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties. Bij sommige opdrachten vragen wij een voorschot op de nog te maken kosten. Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. We werken tevens met van tevoren overeengekomen vaste prijzen.

Beloning op basis van provisie

Beloning op basis van declaratie

Bedenktijd bij verkoop op afstand

Indien u als particuliere klant uw aanvraag en/of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via telefonische verkoop of via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Ofwel, na de ontvangst van de polis heeft u nog het recht om de verzekering ongedaan te maken. De bedenktijd die van toepassing is bedraagt maximaal 14 dagen en gaat in op het moment dat u de polis ontvangt. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen.

Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt er vanuit gegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan. Indien uw aanvraag en/of het sluiten van de verzekering betrekking heeft op een levensverzekering bedraagt de bedenktijd 30 dagen na ontvangst van de polis.

Voor de volledigheid: verzekeringsovereenkomsten die afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op de financiële markten en/of overeenkomsten waarbij hypothecaire zekerheid wordt verleend, komen nooit in aanmerking voor deze regeling.

Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar de vestiging waarbij u uw verzekering(en) heeft afgesloten.

Let op: indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, heeft ABF Verzekeringen reeds kosten moeten maken om de verzekering te sluiten en de polis op te maken. Om die reden kunnen wij van u een vergoeding vragen van €10,- plus de op het polisblad vermelde poliskosten.

Onze kwaliteit
Wij voldoen aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht stelt. Wij beschikken ook over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Deze vergunningen zijn wettelijk verplicht om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen, beleggingsproducten en het verlenen van overige financiële diensten. Om qua kennis up-to-date te blijven, volgen onze assurantieadviseurs permanent educatie. Bovendien zijn wij in het bezit van een adequate beroeps-aansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging relatie
U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen aan de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit neemt niet weg dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht met betrekking tot uw verzekering ligt bij ons als intermediair totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten?
Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk te ondersteunen en van dienst te zijn, niet tevreden zijn dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk, schriftelijk of via e-mail, van u.

Wij gaan er van uit dat u niet zomaar een klacht instuurt. Wij zullen uw klacht daarom zorgvuldig behandelen. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, wordt deze geregistreerd. U ontvangt een bevestiging van ontvangst van uw klacht. Daarbij geven we aan wie uw klacht gaat behandelen en hoe lang het ongeveer gaat duren voor u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Als u vindt dat uw klacht vervolgens niet naar behoren is afgehandeld, kunt u uw klacht met betrekking tot onze dienstverlening in het algemeen voorleggen aan de onderstaande onafhankelijke instantie:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Tel.: 0900 3338999
E-mail: info@kifid.nl, Website: www.kifid.nl

Als u geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheden kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter.

Onze bereikbaarheid
Wij vinden het belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor onze relaties. Daarom maken wij in al onze correspondentie op een heldere manier bekend waar en hoe wij bereikbaar zijn.

Algemene informatie over ABF Verzekeringen vindt u op onze website: www.abfverzekeringen.nl
Ons kantoor is gevestigd te Muntendam aan de Middenweg 174, 9649 HZ  Muntendam.
BEL DIRECT 0598 630042
Middenweg 174
9649 HZ Muntendam
Fax: 0598 63 05 90
info@abfverzekeringen.nl
TOP 3 VERZEKERINGEN
1. AUTO

2. MOTOR

3. CARAVAN